Review Organizer reviews 0

No review

Next to Basketball Сlub Bulldogs (b-r V.Gavela)

Dr. Balytsky

537 m.

(097) 988-43-34

Sport school

Sports and dance studio "Visinova"

581 m. Boulevard Ivana Lepse, 20

(050) 334-11-20

Sport school

Shotokan Karate-do School

692 m. Heroes of Sevastopol Street, 35, Kyiv

(063) 463-18-02

Sport school

Martial arts school in TSDYUT

711 m. Heroiv Sevastopolya St, 35

(063) 463-18-02

Sport Club

Club karate and practical self-defense "KI" on Heroiv Sevastopolia

712 m. Heroiv Sevastopolia St, 3

(067) 214-28-74

Parks

Park Vidradnyy

735 m. Mykhaila Dontsya St, 13

(068) 863-09-94

Sport Club

Sports Association "Typhoon" Václav Havel 18

826 m. Vatslava Havela Boulevard, 18

(063) 771-43-38

Sport school

Center "Chance" on Komarova

829 m. Kosmonavta Komarova Ave, 32

(044) 227-94-25

Sport Club

Club "Garyu"

833 m. Marshala Tymoshenka St, 9

(096) 934-42-14

Sport school

Youth "Start" in Solom'yanskomu rayonі

856 m. Heroiv Sevastopolya St, 33А

(044) 550-60-17