Публічна оферта (угода) з користувачами Інтернет-сайту МІКССПОРТ

Ця угода адресована дієздатним особам, які зареєстровані в мережі Інтернет на сайті http://mixsport.pro (далі - «Сайт»), або іменовані «Користувачі», і є офіційною і публічною пропозицією МІКССПОРТ (далі - «Агент», МІКССПОРТ), яке може діяти від свого імені і/або від імені та за рахунок особи, зазначеної в Додатках до цієї Угоди (далі іменована - «Продавець»), укласти Угоду і / або Угоди, предмет і умови яких вказані в Додатках до таких Угод, про наступне:

1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта - пропозиція до придбання Товару Продавця, і / або Інформаційних послуг, яка опублікована на Сайті, звернена до невизначеного кола осіб, в тому числі до Користувачам;

Активність - захід, що здійснюється Продавцем, спрямоване на реалізацію Товару Продавця Користувачам на Спеціальних умовах, зазначених в Публічній оферті. Спеціальні умови кожної конкретної Активності публікуються на сайті і є невід'ємною частиною Публічної оферти (Додаток);

Інформаційна послуга - послуга МІКССПОРТ про проведених активність продавців, а також послуга МІКССПОРТ, яка полягає в наданні права Користувачеві брати участь в такій Активності обмежена кількість разів. Обмеження в кількості раз вказується в Додатку, а якщо таке обмеження не вказано, то вважається, що Інформаційна послуга надається на одноразове участь в Активності;

Сертифікат - документ, який містить унікальний буквено-цифровий код, що дозволяє однозначно ідентифікувати користувачів, підтверджує отримання Користувачем Інформаційної послуги та надає такому Користувачеві право вимоги у Продавця Товару на Спеціальних умовах, визначених у Активності, протягом терміну дії Сертифіката. Товар, Спеціальні умови щодо такого Товару, а також інші істотні умови передачі Товару Користувачеві, на які Сертифікат дає право вимоги, публікуються на сайті і є невід'ємною частиною Публічної оферти (Додаток);

Період проведення Активності - період часу, протягом якого Продавець надає Користувачам можливість замовити / придбати / отримати у Продавця Товар на Спеціальних умовах;

Спеціальні умови - умови договору Продавця, які відрізняються від типових умов продажу Товару одним або декількома істотними умовами, такими як ціна, термін і т.п. Конкретний перелік Спеціальних умов вказується в Додатку;

Термін дії Сертифікату - період часу, протягом якого Користувач має право звернутися до Продавця про передачу йому Товару на умовах Публічної оферти і Додатків до неї. Термін дії Сертифікату вказується на Сайті;

Товар - оборотоздатні товар, робота і / або послуга, або будь-яка їх комбінація, які надаються Продавцем.

2. Реєстрація на Сайті Агента в мережі Інтернет: https://mixsport.pro і здійснення оплати передбаченої пунктом 9 Угоди вважається повним і беззастережним згодою укласти Угоду (далі - «Акцепт»).

3. Акцепт означає, що Користувач згоден з усіма положеннями цієї Публічної оферти і Додатків до неї, що рівносильно укладення Договору та Додатків до нього.

4. Предмет, умови і термін дії Угоди встановлюються у відповідному Додатку до нього (умови проведення Активності).

5. Додатки до Угоди є її невід'ємною частиною. Всі умови, що містяться в Додатках до Угоди, є умови Угоди.

6. Додаток до Угоди розміщується в розділі «Умови активності» на сайті Агента, яке містить предмет, умови і термін угоди з Продавцем та / або з МІКССПОРТ.

7. Повноваження Агента щодо Товару обмежуються розміщенням на Сайті предмета і умов Угоди від імені та за рахунок Продавця, а також оформленням угоди шляхом зарахування коштів користувачів і наданням Користувачам Сертифікату в порядку, передбаченому п. 11 Угоди. Права і обов'язки щодо Угоди виникають безпосередньо у Користувача і Продавця. Агент не несе відповідальності за виконання Продавцем Угоди.

8. Повноваження Агента щодо Активності обмежуються наданням Користувачам Інформаційної послуги, а також наданням Користувачам купона в порядку, передбаченому п. 11 Угоди.

9. Відповідно до цієї Угоди Користувач також надає свою згоду отримувати від МІКССПОРТ Інформаційні послуги щодо активності і / або Спеціальних умов Продавця. Користувач приймає і погоджується, що оплата таких інформаційних послуг МІКССПОРТ входить до складу вартості Сертифікату.

10. Користувач перераховує суму в розмірі, зазначеному у відповідному Додатку до угоди, на розрахунковий рахунок Агента способом, зазначеним на Сайті. Перерахування суми здійснюється шляхом безготівкового розрахунку.

Всі витрати по оплаті суми, зазначеної в пункті 10 Договору, несе Користувач.

11. Доказом укладення Угоди Користувачем є пред'явлення унікального коду Продавцю, який присвоюється Користувачеві після реєстрації на Сайті і / або придбання Сертифікату, та / або пред'явлення Продавцю Сертифікату. Будь-які інші докази укладення Угоди з Продавцем та / або МІКССПОРТ не допускаються.

12. Порядок обміну інформацією між Продавцем і Користувачем визначається і доводиться до відома користувачів на Сайті.

13. Користувач надає свою згоду на використання і обробку персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства України. Ці умови (далі - Умови) поводження з особистими даними користувачів Сайту складені відповідно до чинного законодавства України та регулюють відносини між Агентом і Користувачем.

13.1. Кожна особа, яка проходить реєстрацію на Сайті Агента і надає Агенту особисту інформацію шляхом заповнення відповідних полів на Сайті, підтверджує своє ознайомлення з даними Умовами та дає свою згоду на обробку персональних даних в порядку, передбаченому в цій Публічній оферті.

13.2. Приймаючи ці Умови, Користувач дає свою згоду на використання його особистих даних Агентом при оформленні замовлення, а також для направлення інформації про активність, інформаційних бюлетенів з останніми новинами, новими надходженнями, новими пропозиціями, спеціальними пропозиціями та оголошеннями про продаж за допомогою електронних повідомлень, SMS, повідомлень в месенджерах, а також будь-якими іншими доступними каналами зв'язку.

13.3. Користувач дає свою згоду на використання його особистих даних Агентом для передачі третім особам, які не є Продавцями, в маркетингових цілях і цілях забезпечення доставки Товару Користувачеві, а також з метою розсилки інформаційних і рекламних матеріалів таких третіх осіб.

13.4. Приймаючи ці Умови, Користувач погоджується, що у випадках, передбачених законодавством, Агент надає особисті дані Покупця судовим, правоохоронним або іншим державним органам на їх вимогу. Дані Умови вступають в силу з моменту публікації їх на Сайті.

13.5. Користувач може відмовитися від послуг Агента, і видалити всі особисті дані з бази шляхом відправлення листа на e-mail адресу Агента support@mixsport.pro, або натиснувши на посилання відписки в кінці листа розсилки.

13.6. У разі виникнення суперечностей, цих Умов, матимуть пріоритет перед будь-якими іншими умовами.

13.7. Користувач погоджується з тим, що все добровільно надані їм персональні дані, які визнані такими відповідно до законів України, будуть оброблятися і зберігатися Агентом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

14. Користувач погоджується з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті Агент буде направляти на електронну адресу користувачів листи і повідомлення, в тому числі рекламного характеру. Разом з цим, Агент зобов'язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Користувачів третім особам. Користувач має право відмовитися від такої розсилки.

15. Вказуючи номер телефону в особистому профілі, Користувач автоматично погоджується отримувати СМС-повідомлення рекламного характеру. При виникненні наміри зупинити розсилку такого роду, Користувач повинен заповнити заявку, скориставшись формою зворотного зв'язку на сайті Агента.

16. Беручи положення Публічної оферти, Користувач дає свою згоду Агенту на здійснення запису телефонної розмови при зверненні до Агенту за вказаними в Публічної Оферти номерами телефонів Агента, виключно з метою підвищення якості обслуговування користувачів. При цьому Агент зобов'язується не передавати запис телефонної розмови третім особам без згоди Користувача.

17. Повернення Сертифікату здійснюється виключно на підставах, передбачених ст.ст. 8, 9 Закону України "Про захист прав споживачів", з урахуванням того, що вартість Сертифікату включає в себе вартість Інформаційної послуги. При поверненні коштів Користувачу за Сертифікат утримуються транзакційні втрати (комісії банків / платіжних систем) при перерахуванні коштів, в розмірі 5% від повної вартості Сертифікату при поверненні коштів на баланс Користувача на Сайті або 7% від повної вартості Сертифікату при поверненні коштів на банківську карту Користувача .

Користувач за умови невикористання Сертифікату, протягом чотирнадцяти днів з моменту його придбання, або в інших випадках передбачених чинним законодавством України, має право вимагати розірвання Угоди та заміни Сертифікату на інший або повернення грошових коштів від Агента за винятком вартості Інформаційної послуги, якщо інше не передбачено в умовах Публічної оферти на відповідну Активність.

Повернення грошових коштів може бути здійснений на баланс Користувача на сайті https://mixsport.pro на підставі електронного листа відправленого через форму зворотного зв'язку на Сайті або на банківську карту Користувача на підставі письмової Заяви з наданням копій відповідних документів (копії Сертифікату, паспорта і довідки про присвоєння ІПН). Заяву можна завантажити за цим посиланням «Заява на повернення». Заява в письмовому вигляді необхідно надіслати на поштову адресу Агента: 02055, г. Киев, вулиця Анни Ахматової, 11Г, кв. 43, а також додати копії Сертифікату, паспорта і довідки про присвоєння ІПН. Заява повинна містити такі обов'язкові реквізити, згідно вимог платіжних систем:

- ПІБ одержувача
- Ідентифікаційний код отримувача
-- Назва банку
-- Номер картки
- Поточний рахунок (відповідно до стандарту IBAN)
- Призначення платежу (поповнення карти № та ПІБ власника картки) Ці дані надає банк, тільки за особистим зверненням безпосередньо власнику картки. Без їх вказівки Агент не зможе здійснити переказ коштів на ту чи іншу банківську карту, навіть якщо йому буде відомий номер карти.

У разі відмови Користувача в наданні оригіналу Заяви про повернення грошових коштів, Агент фізично не зможе здійснити повернення. В цьому випадку можливий тільки повернення коштів на баланс Користувача в його особистому кабінеті на Сайті.

Порядок повернення квитків на заходи:

Відповідно до Наказу Міністерства культури і мистецтв України від 07.07.1999 № 452 «Про затвердження Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах», в разі скасування, перенесення або зміни заходу відвідувачі (глядачі, слухачі) мають право повернути попередньо придбані квитки. Повернення коштів відвідувачам (глядачам, слухачам) проводиться організаторами заходу з пред'явленням документа, що посвідчує особу (паспорта, військового квитка, студентського квитка, посвідчення водія, службового посвідчення). Виходячи з вищевикладеного, повернення придбаних квитків можливе виключно в разі скасування, перенесення або зміни заходи, і повернення квитків після проведення заходу неможливий.
 
18. Повернення вартості Інформаційної послуги здійснюється виключно на підставах, передбачених ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів". Для повернення вартості Інформаційної послуги Користувач передає МІКССПОРТ підтвердження Продавця в будь-якій формі про те, що Продавець відмовив Користувачеві в передачі йому Товару на Спеціальних умовах.

19. Користувач погоджується з тим, що в разі якщо Сертифікат був використаний (активований), то відповідальність за неподання та / або неналежне надання відповідного Товару, або реалізацію Товару неналежної якості несе Продавець, а всі претензії, в тому числі претензії щодо повернення грошових коштів спрямовуються безпосередньо Продавцю.

20. Агент залишає за собою право нараховувати бонуси (додаткові заохочення за зроблені покупки на Сайті і / або при виконанні інших умов) Користувачеві, за допомогою яких Користувач може набувати певних Агентом Сертифікати / Інформаційні послуги або використовувати бонуси в спеціальних пропозиціях Агента. Користувач може скористатися нарахованими бонусами протягом 90 календарних днів з моменту нарахування, в разі їх невикористання за вказаний період бонуси анулюються. Агент залишає за собою право змінювати порядок начіcленія і анулювання бонусів.

21. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання зобов'язань, обумовлених обставинами непереборної сили, що виникли незалежно від волі і бажання Сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи війну, страйк, епідемію, повінь, пожежа, землетрус, чи інші явища природи, дії та акти державних органів. У разі виникнення таких обставин непереборної сили, строки виконання відповідних зобов'язань продляются на весь період дії таких обставин непереборної сили. Якщо обставин непереборної сили будуть продовжуватися більше трьох місяців поспіль після остаточної дати виконання такого зобов'язання, то Користувач має право відмовитися від прийняття зобов'язань Агента / або Продавця щодо Угоди або окремого Додатки до нього, попередивши Агента і погодивши з ним всі спірні питання.

22. Агент має право без попереднього повідомлення вносити зміни в умови Публічної оферти. Такі зміни вступають в силу з моменту їх публікації на Сайті.

23. Реквізити Агента

МІКССПОРТ - https://mixsport.pro

  1. Повна назва компанії Фізична особа-підприємець Грабуза Марина Євгенівна
  2. Адреса: 02055, г. Киев, вулиця Анни Ахматової, 11Г, кв. 43
  3. Тел .: +38 050 311 44 ​​04
  4. Витяг з Єдиного державного реєстру №2026513403661
  5. Ідентифікаційний код 3268502241
  6. Уповноважений банк АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
  7. МФО уповноваженого банку 322001
  8. Номер поточного рахунку в національній валюті (п / с) IBAN UA793220010000026001300067554

Є платником єдиного податку 5%